Общи условия

Общи условия за ползване

ПРЕДМЕТ
 
Настоящите Общи условия са приети от „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД (по-нататък наричана Доставчик или Продавач) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
 
–              условията за ползване на уебсайта http://www.express.bg от Ползвателите на предлаганите от него услуги;
 
–              условията, реда и начина за сключване на договори за предлаганите услуги между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
 
–              правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори, сроковете на доставка, плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
 
Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за предлаганите услуги между Доставчика и съответния Ползвател.
 
Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва, чрез маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка.
 
Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достъпни за всеки посетител.
 
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 
„Заложна къща Експрес БГ“ ООД е дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204248415, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 155
 
тел: 088 32 77774, e-mail: office@express.bg
 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на дружеството: Министерство на финансите
 
адрес: София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ 102
 
телефонна централа: 02/98591
 
факс: 02/9806863
 
e-mail: feedback@minfin.bg
 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
 
Дружеството „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ“ ООД е регистрирано в Комисията за Защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни и притежава удостоверение № 423764.
 
„Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством кореспонденция или чрез контактните форми и електронни пощи, достъпни от уебсайта.
 
Всяка предоставена от потребителя или лицето, ползващо сайта със свободен достъп лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното предоставяне от страна на потребителя е напълно доброволно.
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ, ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗАЛОГ
 
Заложната къща сключва със заемателя договор, с който му предоставя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси.
 
Парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи могат да получават само пълнолетни лица, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение.
 
Заложната къща уговаря със заемателя месечен размер на лихвите и таксите.
 
Заложената движима вещ се предава на заложната къща.
 
Договорът между заложната къща и заемателя се сключва във формата на заложен билет.
 
В случай на изгубване, унищожаване или кражба на заложен билет притежателят му е длъжен незабавно да уведоми заложната къща.
 
При сключването на договора, залогодателят попълва декларация по образец.
 
Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период от 7 работни дни след настъпването на този срок, след което заложната къща може да продаде сама заложената вещ.
 
За неуредените положения относно договора между заложната къща и заемателя се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.
 
AВТОРСКО ПРАВО
 
Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право, като изключителната възможност за използването им принадлежи на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги и лога и т.н. и само при условие, че се цитира източника на информацията, а именно интернет-страницата на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД – express.bg. На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на страницата и да го използват, за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране/популяризиране на информация за услугите на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД.